Home / Districts / Koraput / Police Stations

Koraput

Police Stations

Sl.No. Police Station Adress Block Phone E-Mail
1 Koraput Town PS Koraput,Odisha pin-764020 Koraput 06852-251245
2 Koraput Sadar PS Koraput,Odisha pin-764020 Koraput 06852-251241
3 Damanjodi PS Damanjodi,Koraput,Odisha Pin-763008 Koraput 06853-254388
4 Semiliguda PS Similiguda,Koraput,Odisha Pin-764036 Semliguda 06853-225347
5 Sunabeda P.S sunabeda,similiguda,Koraput,Odisha Pin-763002 Semliguda 06853-222222
6 Pottangi P.S Pottangi,Koraput,Odisha Pin-764039 Pottangi 06853-252533
7 Nandapur PS Nandapur,Koraput,Odisha Pin-764037 Nandapur 06868-275445
8 Padwa P.S. Padwa,Nandapur,Koraput,Odisha Pin-764038 Nandapur 06868-275445
9 Machkund P.S. Machkund,Lamataput,Koraput,Odisha Pin-764081 Lamtaput 06868-271020
10 Jeypore Town P.S. Jaypore,Koraput,Odisha Pin-764001 Jeypore 06854-232344
11 Jeypore Sadar PS Jaypore,Koraput,Odisha Pin-764001 Jeypore 06854-230944
12 Mahila P.S. Mahila,Jaypore,Koraput,Odisha Pin-764001 Jeypore 06854-233444
13 Boipariguda P.S. Boipariguda,Koraput,Odisha Pin-764043 Boipariguda 06854-249430
14 Kundura P.S. Kundura,Koraput,Odisha Pin-764002 06854-248820
15 Boriguma P.S Boriguma,Koraput,Odisha,Pin-764056 Borigumma 06860-280046
16 B.Singhpur P.S. B.singhpur,Boriguma,Koraput,Odisha Pin-764057 Borigumma 06860-285096
17 Kotpad PS Kotpad,Koraput,Odisha Pin-764058 06860-283031
18 Dshmantpur P.S. Dshmantpur,Koraput,Odisha Pin-764028 Dasmantpur 06852-259539
19 Laxmipur P.S. Laxmipur,Koraput,Odisha Pin-765013 Laxmipur 06855-268526
20 Kakiriuguma P.S Kakiriuguma,Laxmipur,Koraput,Odisha Pin-765013 Laxmipur 06855-266664
21 Narayanpatna P.S. Narayanpatna,Koraput,Odisha Pin-764014 Narayanpatna 06855-264464
22 Bandhugaon PS Bandhugaon,Koraput,Odisha Pin-764027 Bandhugaon 06855-263418